Shamanic Heart Healing therapy ®

„Ако срцето е отворено, духот ќе може да работи со тебе. Ако егото e присутно, нема да се случи исцелување“

SHH ® терапијатa користи два различни пристапи на исцелување. Кај првиот пристап имаме исцелување поддржано или водено од сочувствителни духови, додека кај другиот пристап исцелувањето го изведува Шаман кој е во директен контакт со спиритуалниот свет односно духовите.

„Било што и да правиме од вибрациите кои потекнуваат од Светиот простор во нашите срца, ќе има ефект.“

За време Shamanic Heart Healing therapy® се користат следниве техники:

  • Просветлување на срцето
  • Шаманска екстракција и отстранување на ентитети
  • Враќање на душата
  • Балансирање на целиот енергестки систем
  • Исцелување на далечина
  • SHH ® терапијата може да биде персонализирана или групна и може да се прилагодат на потребите и конкретната ситуацијата.

    Референци: https://www.shamanism.eu/what-is-shamanism/ http://www.awakening-heart.org/shh-workshop/shamanic-heart-healing