Биорезонантна дијагностика и терапија

Метатрон-докажана ефикасност

Враќање на вибрационата рамнотежа на вашите органи

Методологија

Нелинеарниот систем ја користи најнапредната резонатна спектроскопска анализа, квантно резонантна анализа, акустична резонатна, од страна на научници од САД и Русија. Оттогаш, а и денес, оваа технологија константно се тестира и подобрува.

Последните истражувања изведени во лабораториите во САД, Русија, Јапонија и Германија покажуваат дека ќелиите, ткивата и органите кај биолошките системи имаат структура која поседува многу прецизни био-електрични карактеристики. Преку бројни тестови е покажано дека овие карактеристики драстично се менуваат во присуство на патолошки процеси.

Секој патолошки процес, причинител на некаква состојба, секоја девијација на хомеостазата има свој електромагнетен спектар. Во зависност од органот, НЛС се усогласува и се поврзува со фреквенцијата на електромагнетните импулси на тој конкретен орган. Така, апаратот ги чита импулсите на органите на личноста која се испитува, а потоа софтверот ги обработува примените информации и ги идентификува патолошките процеси во телото на клиентот.

Здравје преку фреквенции

Метатрон е систем на анализа, дијагностика и терапија која одредува моменталната состојба на ткивата и органите во телото. Овозможува превенција на здравјето или третирање на болести преку балансирање на фреквенциите на ќелиите или со подготовка на разни препарати.

Овој систем го претставува новиот концепт на „медицина на здравјето“, наместо постоечкиот концепт „медицина на болеста“ со значајно намалување на обидите за лекување и тестирањата на клиентите со, понекогаш, неповратни контраефекти.

Што е тоа?

Метатрон се состои од интерфејс, слушалки и резонантна комора. Управуван е од компјутер и софтвер. Софтверот ги содржи фреквенциите на сите органи и делови на телото и дозволува споредба и корекција.

Во текот на испитувањето клиентот седи на столица, без да ги прекрстува рацете и нозете. Слушалките кои се поставуваат на неговата глава емитираат и примаат сигнали од мозокот и од електричните импулси на органите. Овие сигнали не се аудио сигнали.

Секој орган има свој електромагнетен код, а компјутерот го анализира секој од овие кодови во автоматски мод или по наш избор. Метатрон креира здравствен картон за секој клиент и дозволува да се кореигираат електромагнетните дисбаланси и препорачува натуропатски третман.

Метатрон е уникатен систем за анализа, дијагностика и терапија кој ја покажува состојбата на органите и ткивата, како и да:

  • ја процени ефикасноста на некој третман во одреден временски период;
  • превенира создавање на патолошки процеси и ги открива пред да настане пореметување во клетките;
  • спореди ефикасност на одредени третмани и да избере соодветен и најдобар третман

Заради неговите исклучителни перформанси без ризик, денес Метатрон се користи во болници, клиники, центри за истражување, спортисти, центри за одржување на здравјето, диететичари, независни терапевти и индивидуалци. Се верува дека наскоро масовно ќе се користи во дијагностика, третирање и истражувања во медицината, а го нарекуваат и медицина на новото време. Време кое допрва доаѓа. анализа и томографско скенирање на денешницата. Принципите на НЛС апаратите се поставени во текот на `50-тите години од минатиот век кога се започнати истражувањата на полето на био-резонантноста