Pranic Healing – Narodni lekar 2

Pranic Healing – Narodni lekar 2

U današnje vreme, više nego ikada imamo snažnu potrebu za brzom i delotvornom metodom za uravnotežavanje materijalnog i duhovnog aspekta naših života. Istovremeno smo svedoci masovnog buđenja svesti, koja kod velikog broja ljudi izaziva potrebu za traganjem za duhovnim rešenjima za svakodnevne životne situacije, u koje spadaju stres, različiti vidovi međuljudskih odnosa, uspeh, i možda ponajviše, zdravlje.

Lečenje Pranom predstavlja jednostavan, delotvoran način za unapređenje ličnog zdravlja i energije, preko tretiranja dubinskih emotivnih i energetskih nivoa stvarnosti, gde može da se uvećava, kontroliše i upravlja izvorom Prane, unverzalne životne sile koju telo koristi za isceljenje.

Postizanjem kontrole nad našim zdravljem, povećavamo sposobnost da živimo ispunjen život i da iskusimo sve što ovaj svet može da ponudi. Učenjem o tome kako da iscelimo naše teskobe, tegobe i bolesti je pravi početak, budući da se naša svest kreće ka spoznavanju jedne više istine.

Mi smo deo jedne ogromne celine, bioenergetskog sistema, koji predstavlja zbir pojedinačnih energija svih nas. Ovo znači da smo uzajamno zavisni jedni od drugih u pogledu enegije – i u pogledu na život. Ova međusobna zavisnost podrazumeva da izbori koje pravimo u životu imaju uticaj – materijalan i energetski – na sve oko nas. Kada preuzmemo korake da izlečimo sebe, pozitivnim emocijama i energijom doprinosimo celom sistemu – isceljujemo svet.

Ovo je krajnji cilj lečenja Pranom.

“Lečenje Pranom nema nameru da zameni klasičnu medicinu, već da je nadopuni.Ukoliko se simptomi nastave ili je bolest ozbiljna, odmah se javite lekaru ili licenciranom Prana iscelitelju”.

– Master Čoa Kok Sui

Svi mi imamo određenu sposobnost lečenja. Iako način funkcionisanja ove sposobnosti može da nam bude nejasan, ova unutrašnja sposobnost tela je vođena svešću koja deluje veoma precizno. Mi posedujemo određene količine energije koja se koristi u ove svrhe.

Ovaj nesvesan, samoisceliteljski proces je moguće svesno iskontrolisati, pri čemu se koristi najvitalnija komponenta – isceliteljska energija, koja može da se poveća i usmeri kako bismo se oslobodili određenog zdravstvenog problema i kako bismo unapredili opšte blagostanje.

Lečenje Pranom je netaktilna energetska tehika koja koristi principe i pravila energetske medicine, koja kao široku oblast alternativnog lečenja koristi univerzalnu životnu energiju kao primarni isceliteljski modalitet.

Dobro zdravlje je u suštini posledica pravilnog i nesmetanog protoka ove energije kroz telo, dok zdravstveni problemi ili oboljenja nastaju kao posledica njenog nedostatka ili blokade. Lečenje Pranom uključuje metode za povećavanje ili stimulaciju količine životne energije u telu, sa ciljem da se podstakne isceljenje.

Lečenje Pranom se bazira na celovitosti strukture ljudskog tela, odnosno ističe energetsku anatomiju čoveka kao ključni deo lečenja. Energetska anatomija započinje činjenicom da se fizičko telo čoveka sastoji iz dva dela:

 • vidljivog fizičkog tela, koje je deo ljudskog tela koje vidimo, dodirujemo ga, i na njega smo navikli i
 • nevidljivog energetskog tela koje se naziva bioplazmatičko telo, nevidljivo zračeće energetsko telo koje naleže na fizičko telo a prostire se i van njega, takozvana aura.

Sastoji se iz energetskog polja i refleksija suptilnih životnih energija u fizičkom telu. Ove energije nas čine onima koji smo, no uz dodatni uticaj naše okoline i stila života. Aura odražava naše zdravlje, karakter, mentalnu aktivnost i emocionalno stanje. Isto tako, ona ukazuje na bolest – često mnogo ranije nego se pojave fizički simptomi bolesti.

Energetska anatomija ima četiri osnovne funkcije:

 • da apsorbuje i rasporedi Pranu i da energizuje fizičko telo
 • da služi kao šablon/modla/dvojnik fizičkog tela
 • da kontroliše količinu Prane u fizičkom telu
 • da služi kao zaštita fizičkog tela od energetske kontaminacije.

Najveći deo aure obavija telo širokim, obojenim svetlosnim prstenovima. Ove boje emituju energetski centri (ili čakre). U osnovi, energija se dobija sa planeta preko stopala i prenosi se na čakre, kao što rastinje čini sa vodom. Svaka čakra predstavlja transformator koji proizvodi energiju različitih vidova i boja. Jačina, aktivnost i ton boje svake čakre, zavise od karaktera, ličnosti, emocionalnog stanja i stila života čoveka. Sve zajedno formiraju dominantnu boju/nijansu aure…

Čakre ili energetski centri su veoma važan deo bioplazmatičnog tela. Kao što vidljivo telo ima sistem organa (vitalni i sekundarni), tako bioplazmatično telo ima primarne, sekundarne i mini čakre.

Primarne čakre su rotirajući energetski centri, čija veličina u prečniku iznosi od 8 do 12 cm. One kontrolišu i energiziraju primarne i vitalne organe vidljivog fizičkog tela. Odgovaraju centralama koje snabdevaju primarne i vitalne organe životnom energijom. Kada centrale nepravilno funkcionišu, vitalni organi oboljevaju usled nedostatka sveže i čiste vitalne energije za njihovo pravilno funkcionisanje.

Lečenje Pranom prepoznaje 11 primarnih čakri.

 • Krunska čakra
 • Čeona čakra
 • Adžna čakra
 • Grlena čakra
 • Srčana čakra
 • Solarni pleksus čakra
 • Čakra Slezina
 • Pupčana čakra
 • Meng Mein čakra
 • Seks čakra
 • Bazna čakra

Sekundarne čakre su veličine od oko 5 cm u prečniku, dok su mini čakre manje od 2.5 cm u prečniku. Sekundarne i mini čakre kontrolišu i energiziraju manje važne delove vidljivog fizičkog tela.

Čakre naležu na vidljivo fizičko telo, a istovremeno se prostiru van njega.

Još jedan deo energetske anatomije čine meridijani, odnosno energetski kanali niz koje se prenosi telesna Prana.

Najveći deo „Prane“ (indijski – Sanskrit), “Či” (kineski – Tao) ili Životne energije dobijamo preko vazduha koji udišemo. Svako živo biće zavisi od disanja i kraj, prestanak disanja je i kraj samoga života. Našu vitalnu životnu energiju konstantno trošimo sa svakom misli, osećanjem i emocijom, svakim postupkom ili pomeranjem mišića. Zato je potrebno stalno nadopunjavanje.

No, Pranu dobijamo i od Sunca, Zemlje, … Zavisno od izvora, postoje male razlike u kvalitetu Prane, odnosno njene frekvencije. Svi vidovi Prane mogu da se koriste za fizičko lečenje. Njena rafinisanost određuje njenu primenu. Prana visoke frekvencije se koristi za duhovni razvitak i isceljivanje osetljivih područja, dok se Prana niske frekvencije upotrebljava za uvećanje fizičke snage i isceljenje manje osetljivih područja.

Prana je posebno jaka i elastična, no i vrlo osetljiva. Može da se upotrebi za isceljivanje, može da se projektuje na daljinu, a da ne izgubi na kvalitetu i delotvornosti. No, isto tako može da se umanji ili da oslabi pod dejstvom različitih faktora u koje su uključena naša uverenja, osećaji, stavovi, traumatična sećanja, hrana, ljudi sa kojima smo povezani, mesto življenja i radno mesto, način življenja i rada, reči, misli, naša reakcija na stres u svakodnevnom životu.

Stepen našeg zdravlja zavisi od izvora Prane, odnosno od njene čistoće. Ako je naša Prana čista i bogata, imaćemo dobro fizičko i mentalno zdravlje. U suprotnom, imaćemo neki vid zdravstvenog problema.

Osnovni principi korišćenja Prane su sledeći:

 1. Pravilan protok energije kroz telo obezbeđuje dobro zdravstveno stanje – osnovna istina za Pranu, telo, um, duh i naše zdravlje.
 2. Energetska disharmonija ukazuje na postojanje bolesti.
 3. Količina Prane može da se oseti, uveća i usmeri uz adekvatan trening i obuku – energija sledi misli.
 4. Telo se uvek kreće ka stanju ravnoteže ili stabilnosti kao našem prirodnom stanju.
 5. Bolest se manifestuje na energetskom telu, pre nego što se manifestuje na fizičkom telu.
 6. Isceljivanje se manifestuje na energetskom telu, pre nego se manifestuje na fizičkom.
 7. Osnovni razlog energetskog poremećaja koji uslovljava fizičko oboljevanje najčešće čine negativne misli i emocije, odnosno naš otpor da ih osetimo i da oslobodimo njihovu energiju na konstruktivan način. Dugotrajno potiskivanje i čuvanje ove energije u telu, pravi blokade i energetski disbalans koji dovodi do zdravstvenih problema.

Mehanizmi i funkcionisanje ovakvog ponašanja su različiti i izazivaju ih različiti faktori i uslovi, no generalno su podstaknuti od strane našeg uma, povezanosti um-telo i naše podsvesti.

Sa druge strane, postoji i jedan drugačiji koncept koji ne sme da bude zanemaren kada je u pitanju celokupno razumevanje čovekovog postojanja, kao i njegovog lečenja. To je duhovni koncept čoveka.

Pitanje o pravoj čovekovoj prirodi i njenom saznavanju je od krucijalne važnosti za našu egzistenciju i za rešavanje problema na bilo kom životnom polju.

Čovek je duhovno biće božanske inteligencije, ljubavi i moći. Iako se poistovećujemo sa našim mislima, emocijama, telom, umom, mi smo u suštini duša. Naše misli i emocije su samo proizvod duše. Ona je nepromenljiva, neuništiva i večna.

Sazdani smo po Božijem liku i jedno smo sa svim… To znači da smo u našoj sušastvenosti božanski. Božanska priroda je prisutna u svima nama, koliko god da je prikrivena lošim osobinama ili potisnuta našim postupcima ili unazađivanjima. Kada bi se odstranili svi slojevi nečistoće, pre ili kasnije bi se pojavila.

Naš duhovni razvoj je uslovljen razumevanjem sopstvene prirode, naše povezanosti sa božanskim, čime naši stavovi, misli, emocije, reči, postupci postaju blagorodni, a mi postajemo celoviti, srećni i zdravi, odnosno negujemo prirodno stanje savršenog zdravlja, nepromenljive večne svesnosti i duhovnog mira.

Dok tragamo za zdravljem, uspehom i srećom u fizičkom svetu, često zaboravljamo na ono istinsko zdravlje, uspeh i sreću, zato što ne zagledamo u sebe.  No, kada postanemo svesni ograničenja fizičkog tela i nesavršenosti materijalnog sveta – što je neizbežno – naš urođeni osećaj za unutrašnje stanje mira i zdravlja počinje da se koleba i prerasta u duhovni nemir.

On može da bude izazvan različitim kriznim životnim situacijama, preokretima, tragedijama, materijalnim gubitkom, smrću. Doživljavamo ga i kada dostignemo slavu, uspeh i napredak, kada promatramo naše zdravlje kroz alternativnu praksu. Doživljavaju ga i oni koji su posebno senzitivni i nadareni duhom. Nezavisno od toga kako dolazimo do ovog stanja svesti, svi mi imamo potrebu „da se vratimo kući“, da se ponovo povežemo sa našim korenima i da ponovo dostignemo unutrašnji  mir i povratimo zdravlje.

Unutrašnji mir prevazilazi haos materijalnog sveta, i daje red i smisao našim životima.

Ovaj duhovni koncept čoveka je univerzalan i prisutan je u svim religijama, kulturama i rasama.

Ovo kao i mnogo drugih detalja čini lečenje Pranom, kako je predavao Master Čoa Kok Sui, sveobuhvatnim holističkim sistemom za održavanje zdravlja, sa kojim se svesno leči, koristeći metod transformacije koji je lak za učenje, praktičan, univerzalan, no istovremeno i mnogo moćan.

Lečenje Pranom tretira čoveka na svim nivoima postojanja – fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom.

Tehnološki gledano, lečenje Pranom se temelji na principu po kome stanje aure ili spiritualnog energetskog tela čoveka, ili gradi zdravlje, ili disharmoniju i bolest odgovarajućeg telesnog sistema. To znači da su fizičke, emocionalne i mentalne bolesti u suštini manifestacija disbalansa vitalne životne energije aure i energetskih centara.

Ova prirodna,  preventivna tehnika lečenja objašnjava transformaciju nezdravih energetskih modela preko procesa “Čišćenja” i “Energizacije”, vraćanja balansa i povećavanja stepena revitalizacije tela. Metod nije agresivan i ne traži fizički kontakt.

Lečenje Pranom koristi tri osnovne tehnike za korekciju disbalansa:

 • Skeniranje energetskih anomalija izazvanih negativnom, iskorišćenom ili bolesnom energijom/skeniranje blokada, nagomilavanja i nedostatak energije (identifikacija navodne neravnoteže).
 • Odstranjivanje bolesne ili zaražene energije (generalno i lokalno čišćenje).
 • Dopunjavanje vitalne energije – transfer sveže Prane na osobu putem aure i energetskih centara

Na osnovu stotinu eksperimenata pod vodstvom Mastera Čoa Kok Suija, sintetisane su tradicionalne tehnike lečenja i meditacije u racionalnu nauku i modernu umetnost, dostupnu svima.

Lečenje Pranom je drevna umetnost i nauka isceljivanja koja koristi Pranu ili „ki“ (životnu energiju) u svrhu sveobuhvatnog tretiranja fizičkog tela. Prana je sanskritska reč koja znači „životna sila“, nevidljiva bioenergija ili vitalna energija koja održava telo živim. Lečenje Pananom je široko korišćeno i primenjivano u drevnim civilizacijama Kine, Egipta i Indije.

Obuhvata lako razumljive tehnike prirodnog lečenja i predstavlja naučnu netaktilnu tehnologiju. Prana se koristi za podsticanje specifičnih biohemijskih procesa i ubrzavanje urođene sposobnosti organizma da spreči, ublaži i leči širok spektar fizičkih, emocionalnih i mentalnih bolesti.

Metode su jednostavne i lako se uče; svako može da nauči i da primeni lečenje Pranom za vrlo kratko vreme. Nije potrebno prethodno znanje.

Lečenje Pranom zahteva vreme za usavršavanje. Svaka zdrava osoba prosečne inteligencije, sa koncentracijom i upornošću može da nauči lečenje Pranom za vrlo kratko vreme. Nije potreban nikakav fizički kontakt, jer se lečenje Pranom primenjuje primarno na energetsko telo.

Lečenje Pranom na daljinu

Prana obojena mislima pošiljaoca može da se prenese na daljinu osobama koje su saglasne da je prime. Ovako bi onda došlo do lečenja na daljinu. Klijent i isceljitelj su međusobno povezani zato što su njihova eterična, odnosno energetska tela deo energetskog tela planete Zemlje. Ovakva povezanost omogućava lečenje na daljinu. Sposobnost skeniranja klijenta na daljinu je tehnika koja se razvija putem redovne prakse.

Poreklo

Lečenje Pranom potiče iz drevnih vremena. Indijske radže, kineski Taoisti i tibetanski monasi su neki od mnogih koji su koristili “Pranu” ili energiju isceljivanja. Međutim, do skora je ovaj sistem bio tajno i selektivno predavan i primenjivan iz straha od nepravilne primene.

Master Čoa Kok Sui, Filipinac kineskog porekla, ponovo otkriva ove drevne tehnike i putem pažljivih istraživanja na Insitutu za nutrinske studije u Manili, razvija ih kao dokumentovanu nauku. Institut za nutrinske studije je specijalizovano istraživačko telo sa kontinuiranim angažmanom u daljem istraživanju i razvoju. Svetska fondacija za lečenje Pranom je osnovana 1990. godine sa ciljem podizanja vela misterije sa ove drevne forme lečenja, i kako bi bila prihvaćena od strane današnjih ljudi za dobro čovečanstva i planete.

Pranična energija je drevni koncept Hindu načina života. Predstavlja životnu silu, svesnost ili energiju u nuklearnom stanju. Indijski sveci i vidovnjaci su koristili energiju preko mehanizama čovekovog tela, i preko dicsiplinovanog uma u dostizanju duhovnog blaženstva/prosvetljenja. Primena pranične energije nema nikakve veze sa kastama, rasom ili religijom. Ona je univerzalni sistem. Ljudska suština se vidi u evoluiranoj duši. Iz svakodnevnog života je proizašlo nekoliko terapeutskih sistema. Indijski sveci i vidvnjaci su unapredili sistem intuitivnim pristupom. Ovakav sistem ima sposobnost da izdrži test vremena. Ovako evoluiran, sistem je savršen na svaki mogući način.

Osnivač

Master Čoa Kok Sui

Čoak Kok Sui, Filipinac kineskog porekla, je duže od 20 godina potpuno usmerio interesovanje ka fenomenu energetski podržanog samoisceljivanja. Hemijski inženjer, biznismen i osnivač Instituta za nutrinske studije u Manili. Među njegovim studentima se često nalaze lekari, uključujući Austriju. Svuda po svetu (SAD, Brazil, Indija) se u bolnicama primenljuje njegov sistem lečenja kroz postoerativne tretmane nege.

Neke od njegovih knjiga su prevedene na 24 jezika. Osim osnovnih informacija, u njima ćete pronaći instrukcije za preventivne energetske tretmane, kao i energetske tretmane-protokole za različite zdravstvene probleme.

Termini Veliki Master i Master su opšteprihvaćeni termini u tradicionalnoj orijentalnoj kulturi, upotrebljavani u kombinaciji sa mnogo tehnika i sistema koji dolaze sa Istoka (joga, borbene veštine, itd.). Odnose se na osobe koje su postigle osobeno visok nivo obrazovanja i ostvarenosti. Ovo su svetovne titule bez religioznog, političkog ili kakvog drugog značenja van konteksta isceljivanja Pranom i učenja Velikog Mastera Čoa Kok Suija.

“Energetsko lečenje postoji još od davnih vremena u Indiji, Kini, Aziji, Evropi, svuda u svetu. No, izmešano je sa sujeverjem, sujevernim praksama i davana su mu različita imena. Koncepti i osnove su bili misteriozni, a ponekad čak i sumnjivi. Intelektualci su poznavali generalne koncepte energije pre više od 200-300 godina unazad. Dok je koncept suptilne energije, naučnicima i intelektualcima najverovatnije poznat već stotinama godina.

Napravili smo analizu različitih metoda lečenja na empirijski i jasnovidi način. Eliminisali smo one koji nisu bili praktični, bezbedni i efektivni. Formulisali smo i nove koncepte, principe i terminologiju koja ranije nije postojala. Dodate su i sistematizovane nove tehnike lečenja. Na osnovu znanja koncepta i funkcija energetskih centara, i na osnovu eksperimenata, protokola lečenja i metodologije, formirani su tretmani za gotove sve bolesti. Najvažnije je bilo vođenje intuicijom, preneseno od strane moga Učitelja i Svevišnjih bića.

Ovo je način na koji je razvijeno moderno lečenje Pranom od strane Mastera Čoa Kok Suija.”